First Campus Home

Ymunwch â’r Tîm – Swyddog Oedolion a Grwpiau Agored i Niwed

Dydd Mawrth 18 Mai 2021

Swyddog Oedolion a Grwpiau Agored i Niwed Campws Cyntaf

Disgrifiad swydd

Mae’r Tîm Campws Cyntaf ym Mhrifysgol De Cymru yn ceisio penodi Swyddog Campws Cyntaf i ddarparu rhaglen gweithgareddau Llinynnau Oedolion a Grwpiau Agored i Niwed y Campws Cyntaf. Mae Campws Cyntaf yn rhaglen bartneriaeth Ymgyrraedd yn Ehangach a ariennir gan CCAUC rhwng Prifysgol De Cymru, Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd.


Wedi’i leoli ym Mhontypridd, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn unigolyn brwdfrydig iawn sy’n gyfrifol am ddatblygu a rheoli’r gwaith o weithredu a chyflwyno rhaglen weithgareddau ar gyfer y Grwpiau Sy’n

Mae angen sgiliau a phrofiad rhwydweithio, cydweithio ac ymarferwyr rhagorol gan fod y gwaith yn cynnwys cydweithio â thîm Ehangu Cyfranogiad PDC, staff academaidd a myfyrwyr ac amrywiaeth o bartneriaid a rhanddeiliaid allweddol mewn cymunedau ledled De-ddwyrain Cymru i sefydlu brand y Campws Cyntaf ac adeiladu a rheoli’r gwaith o ddarparu porgramwm ysgogi.


Mae angen sgiliau trefnu a chyfathrebu cryf i ymgymryd â rheoli cyllidebau; cyngor ac arweiniad proffesiynol arbroses a gweithdrefn Campws Cyntaf a chasglu, mewnbynnu a dadansoddi data. Mae myfyrio hefyd yn bwysig ar gyfer gwerthuso rhaglenni’n effeithiol.


Dylai ymgeiswyr siarad â’r meysydd hyn yn eu cais, gan fynd i’r afael â’r pwyntiau cysylltiedig a ddarperir yn y dyletswyddau, y cyfrifoldebau a’r fanyleb person.

Mae hon yn swydd cyfnod penodol llawn amser hyd at 31 Gorffennaf 2022* a bydd disgwyl i ddeiliad y swydd weithio ar draws campysau a SAU partneriaeth pan fo angen. Nodwch efallai y bydd gofyn i ddeiliad y swydd weithio ar benwythnosau a nosweithiau ar adegau.


*Mae holl swyddi’r Campws Cyntaf yn rhai cyfnod penodol, yn amodol ar gadarnhad o gyllid gan y cyngor cyllido yn y dyfodol. Felly, efallai y bydd cyfle i ymestyn y contract ond ni ellir gwarantu hyn ar hyn o bryd.


Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon cysylltwch â Jane Ellis ar 07948347441 neu jane.ellis@southwales.ac.uk

Os ydych yn ymgeisydd llwyddiannus a’r swydd hon fydd eich rôl gwasanaethau proffesiynol cyntaf yn y Brifysgol (neu os ydych yn cael eich cyflogi gan PSS Ltd ar hyn o bryd), byddwch yn cael eich cyflogi gan Professional and Support Services Limited, is-gwmni sy’n eiddo llwyr i Brifysgol De Cymru, sy’n darparu gwasanaethau i’r Brifysgol a Cholegau. Os ydych yn ymgeisydd gwasanaethau proffesiynol mewnol, byddwch yn parhau i gael eich cyflogi gan Brifysgol De Cymru.

Mae Campus Cyntaf, Ymgyrraedd yn Ehangach yn bodoli i ymestyn mynediad at addysg uwch trwy fynd i’r afael â rhwystrau at fynediad, dilyniant a llwyddiant ym maes addysg uwch.

Dyma werthoedd craidd Campus Cyntaf:

Gofalu – Creu diwylliant lle mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu clywed, eu cefnogi a’u parchu.

Cydweithio – Cydweithredu’n weithredol ar draws llinynnau ein rhaglenni, SAU partner ac yn allanol er budd pawb.

Cynhwysiant – Gwerthfawrogi a pharchu cyfraniad pob unigolyn, gan gydnabod a dathlu gwahaniaeth.

Myfyrio – Ennill mewnwelediad ar sut i symud ymlaen trwy ymchwilio ac archwilio ein hunain, ein safbwyntiau, priodoleddau, profiadau, gweithredoedd a rhyngweithiadau yn bersonol ac yn broffesiynol.

Ein nod yw ennyn diddordeb pobl ifanc 10 i 16 mlwydd oed ac oedolion 21 oed ac yn hyn heb unrhyw gymwysterau lefel 4, o ddau gwintel gwaelod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, y sawl sy’n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau rhwystrau at addysg a wynebir gan y grwpiau hyn. Rydym yn cyflawni hyn trwy gynnig casgliad o ymyriadau hir-dymor i gefnogi codi dyheadau, i gynyddu ymwybyddiaeth ac i ddarparu cefnogaeth a dilyniant at addysg uwch a chyfleoedd dysgu lefel 4.

Ar hyn o bryd mae’r rôl yn cael ei wneud o bell ond yn barhaol bydd wedi’i lleoli ar ein campws ym Mhontypridd.

Mae hon yn swydd tymor penodol llawn amser (37 awr) hyd 31 Gorffennaf, 2022.

Cau 11 Mehefin, 2021

Gwnewch gais yma