Prosiectau

Helo, Chris ydw i. Cefais fy mhenodi i rôl Cyfarwyddwr First Campus yn dilyn ailstrwythuro yn 2019, ond mae gen i berthynas hir ac amrywiol gyda’r bartneriaeth ar ôl gweithio mewn tair rôl ar draws dwy o’n prifysgolioni. Yn yr amser hwnnw (dros ddegawd!) Rwyf wedi gweithio gydag ysgolion, cymunedau, grwpiau pobl ifanc â phrofiad gofal, arwain ein hagenda dysgu teuluol ac ôl-16.

Ellie ydw i, Rheolwr newydd First Campus sydd â chyfrifoldeb am bobl ifanc. Rwy’n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno â First Campus ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm i ddatblygu rhaglen wych ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu ac a brofodd aflonyddwch ar eu haddysg cynnar, rwy’n falch ac yn gyffrous fy mod yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr sydd wedi gwir ymrwymo i gefnogi pobl sy’n profi heriau tebyg.

Pob lwc i bawb sy’n cystadlu’r wythnos hon,  os ydych yn ymddangos agadewch inni wybodr y teledu!

Yn dilyn canllawiau iechyd cyhoeddus a’r pryderon ynghylch coronafirws (COVID-19), rydym wedi canslo holl brosiectau wyneb yn wyneb First Campus. Mae rhai o’n prosiectau wedi symud arlein yn barod ac rydym yn gweithio ar ffyrdd amgen o ddarparu gweithgareddau dros dymor yr haf.

Gan weithio ar y cyd â ‘Postively mad’, rydym yn cynnal gweithdy ar gyfer myfyrwyr blwyddyn 11 i gefnogi eu dysgu ac i arfogi sgiliau astudio hanfodol a fydd yn helpu gyda’u harholiadau terfynol.

Rwy’n falch o gyhoeddi y bydd ein digwyddiad STEMlive ‘Mission to Mars’ yn cael ei lansio eleni ar 17 a 18 o Fehefin. Mae’r digwyddiad ar gyfer disgyblion blwyddyn 8 sydd â diddordeb mewn pynciau STEM neu a allai fod angen ychydig o ysbrydoliaeth!

Mae  First Campus, mewn cydweithrediad ag Ysgol Gymunedol Tonyrefail, yn cynnig cyfle i ddisgyblion gymryd rhan mewn sesiynau cyfoethogi misol, mewn ystod eang  o feysydd o dan arweiniad tiwtoriaid a myfyrwyr o Brifysgol Metropolitan Caerdydd.