Prosiectau

Ar y cyd a rhaglen dysgu oedolion First Campus, mae rhaglen allgymorth Prifysgol Caerdydd ‘Live Local Learn Local’ yn cynnal cyrsiau byr yn y gymuned er mwyn annog pobl i ystyried addysg bellach ac addysg uwch.

Bydd disgyblion Blwyddyn 7 a myfyrwyr Blwyddyn 6 o ysgolion y dalgylch yn ymweld â Champws Dinas Prifysgol De Cymru yng Nghasnewydd i gymryd rhan yn Niwrnod Llythrennedd Digidol NDEC (Canolfan Ecsbloetio Digidol Genedlaethol).

Bydd disgyblion Blwyddyn 10 yn ymweld â Champws Glyn-taf ym Mhrifysgol De Cymru i ddysgu sut mae Cemeg yn cyd-fynd â bywyd bob dydd.

Mae elusen ‘Brilliant Club’ wedi ennill gwobrau am gynyddu’r nifer o ddisgyblion o gefndiroedd sydd wedi eu tangynrychioli fynychu Prifysgolion detholedig.

Mae Anna o Cook Stars, yn cynnal gweithdai sydd yn plethu ei hoffter o goginio a dysgu ymarferol, gyda ffocws a’r iechyd a lles pobl ifanc.

Bydd y cwrs rhagarweiniol 4 wythnos hwn yn rhoi trosolwg cyffredinol i gyfranogwyr Gofal Iechyd Cyflenwol yn ogystal â gwybodaeth fwy penodol ar rai o’r gwahanol therapïau sydd ar gael. 

Bydd gwirfoddolwyr myfyrwyr y Brifysgol yn mynd i ysgolion lleol ac yn rhedeg clwb gwaith cartref a fydd yn annog ac yn ysbrydoli CA3 â’u hastudiaethau Saesneg.

Rhaglen academaidd wedi’i dyfeisio’n arbennig at feithrin talent, datblygu sgiliau addysgol, ysbrydoli dysgwyr i astudio a chyfleoedd gyrfa posib.