OE

Ysgol Hâf i Oedolion

Disgrifiad o'r Prosiect

Mae First Campus wedi partneru gyda’r tîm Ehangu Mynediad ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd i gynnig cyrsiau fel rhan o’u Ysgol Haf i Oedolion.

Bydd y cyrsiau llwyddiannus yma  yn cael eu cynnal yn ystod wythnos dysgwyr oedolion ym mis Mehefin 2020.

Mae First Campus yn datblygu cyrsiau ym meysydd Chwaraeon a Chelf a Dylunio i ategu at yr ystod o gyrsiau sydd yn cael eu cynnig yn barod.

Bydd posib archebu lle  o 1 Mai 2020, dilynwch y ddolen isod i weld yr ystod gyfan o gyrsiau sydd ar gael ac i archebu’ch lle.

https://www.cardiffmet.ac.uk/study/wideningaccess/Pages/Summer-School.aspx

Mae’r sesiynau hyn wedi’u bwriadu ar gyfer oedolion a allai fod yn ystyried mynd ymlaen i addysg uwch yn y dyfodol, nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol arnynt. Mae’r sesiynau’n anffurfiol, rhyngweithiol a byddant yn edrych ar syniadau pobl o fuddion addysg bellach ac uwch a pha ddewisiadau a chefnogaeth sydd ar gael.

 

Cwrs 1

15fed a 16eg Mehefin

Campws Cyncoed

Cyflwyniad i chwaraeon a chyfathrebu trwy ‘Athletau’

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Gweithgareddau Corfforol a Lles? Os felly, mae’r cwrs rhagarweiniol hwn yn rhoi cipolwg ar weithgaredd corfforol a lles. Bydd y cwrs ar ffurf sesiynau ystafell ddosbarth a sesiynau ymarferol. Yn fwy penodol, bydd y sesiwn yn defnyddio athletau fel cyfrwng i ddatblygu eich dealltwriaeth o gyfathrebu a hyfforddi mewn ystod o weithgareddau. Nod y profiadau ymarferol yma yw i roi cyfle i chi ddatblygu nifer o sgiliau trosglwyddadwy, megis cynllunio, cyfathrebu, meithrin perthynas a datblygiad personol. Sylwch, os ydych chi’n mynychu’r cwrs hwn, bydd rhywfaint o weithgaredd corfforol, felly rydyn ni’n eich annog chi i wisgo dillad addas.

 

Cwrs 2

15fed a 16eg Mehefin

Campws Llandaf

Dablo â Denim! Gwthiwch ffiniau eich “Jîns” creadigol

Bydd y cwrs byr hwn yn eich helpu i archwilio’r gwahanol ffyrdd y gall rhywun ailwampio, defnyddio ac ailddefnyddio eu dillad, gan ganolbwyntio ar denim. Bydd yn rhaid dod a dilledyn (plant, dynion neu ferched), cyfwisgoedd neu unrhyw eitem denim gyda chi, bydd denim ychwanegol ar gael. Nid yw’r syniad o ddillad denim vintage ac uwchgylchu yn newydd, mae’n ymwneud â gwneud rhywbeth y gallwch CHI ei ddefnyddio,  sy’n hollol unigryw i chi – dyna’ch brand CHI. Bydd y cwrs 2 ddiwrnod hwn yn eich helpu i ddod o hyd i ysbrydoliaeth a mapio’ch dyluniad, yn union fel y mae dylunwyr ffasiwn yn ei wneud. Yr ail ddiwrnod byddwn yn, paentio, stydio, torri a gludo ein creadigaethau gwych.

 

Cwrs 3

19eg Mehefin

Campws Cyncoed

Iechyd a Lles – Byddwch yn Egnïol!

Ydych chi erioed wedi mwynhau dawnsio mewn parti, a ydych chi’n chwilfrydig am fanteision Ioga?

Bydd y cwrs undydd hwn yn rhoi cipolwg ar sut mae gweithgaredd corfforol yn cyfrannu at Iechyd a Lles. Trwy archwilio gwahanol ddulliau o symud, Dawns a Ioga i gael gwell dealltwriaeth o sut mae’ch corff yn ymateb i weithgaredd corfforol.

Mae hwn yn ddiwrnod ymarferol ond nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol arno chi i gymryd rhan.

 

Cwrs 4

22ain a 23ain Mehefin

Campws Llandaf

Argraffu Sgrin Ffabrig 101

Cyflwyniad hwyliog a hygyrch i argraffu sgrin ffabrig. Byddwch yn archwilio ffyrdd arbrofol o ddefnyddio lliw, gwead a motiffau ar ffabrig. Bydd eich sgiliau sydd newydd eu datblygu yn gorffen wrth i chi ddylunio ac argraffu eich bag tote pwrpasol eich hun. Bydd yr holl ddeunyddiau’n cael eu darparu, ond yn enw cynaliadwyedd, mae croeso i chi ddod ag unrhyw ffabrigau neu gerdyn yr hoffech chi eu hargraffu.

 

Cwrs 5

26 Mehefin

Campws Llandaf

Anelu’n Uwch

Ydych chi’n pendroni beth i’w wneud nesaf – addysg, gwirfoddoli neu swydd newydd? Mae ein sesiwn Anelu Uwch yn rhoi amser ac offer i chi archwilio’ch sgiliau, eich cryfderau a’ch gwerthoedd i’ch helpu chi i benderfynu beth fydd eich cam nesaf. Mewn gofod pwrpasol a chefnogol, byddwn yn edrych ar y rhwystrau i addysg bellach a sut i’w goresgyn. Ble nesaf – chi sydd a’r dewis! ’

 

Digwyddiadau Blaenorol