Taith Sgriblwyr Gŵyl y Gelli 2020 (LLAWN)

Mae’r cwrs yn adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu creadigol a ddysgwyd yn y cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol, gan archwilio, yn fanylach, yr agweddau ar ddychymyg, hyder a dyfalbarhad i hwyluso ysgrifennu yn greadigol. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar strwythur, genre a fformatau ac yn helpu myfyrwyr i ysgrifennu mewn nifer o ffyrdd creadigol gan gynnwys straeon byrion, nofelau, sgriptiau a cherddi.

Bydd y myfyrwyr yn treulio 7 wythnos yn edrych ar bopeth sydd ei angen i gychwyn busnes bach neu fenter gymdeithasol gan gynnwys cynlluniau busnes, elw a chyfrifon. Byddant yn rhannu syniadau ac yn gweithio i helpu ei gilydd i sefydlu a thyfu syniadau busnes hyfyw ar gyfer eu cymuned leol

Cwrs Chwarae Plant yw’r cyntaf o bedwar cwrs lefel 3 sydd ar gael ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn Seicoleg a Datblygiad Plant. Mae Chwarae Plant yn cynnig cyflwyniad i fyd chwarae a datblygiad plentyn, a byddwch yn edrych ar sut mae chwarae’n gallu cefnogi ac annog datblygiad. Byddwch yn archwilio gwahanol gamau a mathau o chwarae a gwahanol ddamcaniaethau chwarae.

Ar gyfer disgyblion sydd â diddordeb neu ddawn ym maes gwyddoniaeth cyfrifiadureg – gan gynnwys datryswyr problemau, meddylwyr beirniadol a’r rhai sy’n awyddus i ddysgu mwy am ddyfodol y diwydiant technoleg.

Mae Gŵyl y Gelli yn ôl a gyda diolch i arian Llywodraeth Cymru, mae taith y Sgriblwyr i blant ysgol yn teithio ledled Cymru.

Mae First Campus yn cynnig cyfle i ddisgyblion CA3 gael cipolwg ar fywyd myfyrwyr ar gampws prifysgol lleol.
Yn ystod yr ymweliad bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithdai, gweithgareddau a chyflwyniadau.

Gweithdy  poblogaidd wedi’i gynllunio i roi cipolwg i’r cyfranogwyr ar sut mae Cemeg yn gyfrifol am lawer o anrhegion Nadolig hygyrch bob dydd.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn Gwyddoniaeth a Thechnoleg? Ymunwch â’r Clwb Dydd Sadwrn Cenedlaethol AM DDIM i bobl ifanc 13 – 16 oed ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd – Campws Llandaf.