Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol II

Mae tocynnau am ddim ar gael i’w harchebu ar gyfer Cyfres Darlithoedd Nadolig y Sefydliad Brenhinol, a fydd yn cael eu ffrydio’n fyw ym Mhrifysgol De Cymru.

Dewch i gwrdd â phobl newydd a dysgu sut i gynllunio gardd gymunedol, sy’n hawdd ei chynnal ac yn fwytadwy.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o’r ddealltwriaeth, y wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol gan gyfieithydd gwasanaeth cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.  Bydd yn cynnwys ymddygiad proffesiynol,  datblygiad,  terminoleg  a
sgiliau sylfaenol.

Dysgu sut i ddefnyddio sgiliau cwnsela mewn amgylchedd gyfeillgar â grŵp cefnogol. Deall sut i ymdopi â’r straen sy’n ein wynebu bob dydd, a’r effaith ar ein teulu a’n ffrindiau.  Bydd y sgiliau a’r hunanymwybyddiaeth y byddwch yn ei datblygu ar y cwrs yma yn ceisio eich helpu i ddelio â straen mewn ffordd bositif. Gall hefyd fod yn gyflwyniad i astudiaethau Cwnsela pellach.

Mae’r cwrs yn adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu creadigol a ddysgwyd yn y cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol, gan archwilio, yn fanylach, yr agweddau ar ddychymyg, hyder a dyfalbarhad i hwyluso ysgrifennu yn greadigol. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar strwythur, genre a fformatau ac yn helpu myfyrwyr i ysgrifennu mewn nifer o ffyrdd creadigol gan gynnwys straeon byrion, nofelau, sgriptiau a cherddi.

Bydd y myfyrwyr yn treulio 7 wythnos yn edrych ar bopeth sydd ei angen i gychwyn busnes bach neu fenter gymdeithasol gan gynnwys cynlluniau busnes, elw a chyfrifon. Byddant yn rhannu syniadau ac yn gweithio i helpu ei gilydd i sefydlu a thyfu syniadau busnes hyfyw ar gyfer eu cymuned leol

Cwrs Chwarae Plant yw’r cyntaf o bedwar cwrs lefel 3 sydd ar gael ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn Seicoleg a Datblygiad Plant. Mae Chwarae Plant yn cynnig cyflwyniad i fyd chwarae a datblygiad plentyn, a byddwch yn edrych ar sut mae chwarae’n gallu cefnogi ac annog datblygiad. Byddwch yn archwilio gwahanol gamau a mathau o chwarae a gwahanol ddamcaniaethau chwarae.

Ar gyfer disgyblion sydd â diddordeb neu ddawn ym maes gwyddoniaeth cyfrifiadureg – gan gynnwys datryswyr problemau, meddylwyr beirniadol a’r rhai sy’n awyddus i ddysgu mwy am ddyfodol y diwydiant technoleg.