NEWYDDION
MENTORA

Mentora

Mae gan y Campws Cyntaf pedwar o werthoedd allweddol, rydym yn: fawr ein gofal, cynhwysol, cydweithredol a myfyriol. Mae'r gwerthoedd hyn yn sail i'r rhaglen fentora.

Disgrifiad o'r Prosiect

Cynllun Mentora’r Campws Cyntaf

Mae gan y Campws Cyntaf pedwar o werthoedd allweddol, rydym yn: fawr ein gofal, cynhwysol, cydweithredol a myfyriol. Mae’r gwerthoedd hyn yn sail i’r rhaglen fentora.

Rydym yn mentora Pobl Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal, Gofalwyr Ifanc ac Oedolion 21 oed a hŷn sy’n byw mewn ardaloedd difreintiedig heb unrhyw gymwysterau Addysg Uwch. Mae mentora yn rhoi cyfle i’n myfyrwyr sydd mewn grŵp blaenoriaeth gael cefnogaeth ac arweiniad unigol, ysgogol o Flwyddyn 9 ymlaen.

Mae’r rhan fwyaf o’n mentoriaid israddedig ac ôl-raddedig wedi’u recriwtio o gefndiroedd grwpiau blaenoriaeth; maent yn fodelau rolau gwych sydd wedi’u hyfforddi’n dda.

Buddion bod yn Fentorai Blwyddyn 9 – Blwyddyn 11

 • Cael cyngor ymarferol, anogaeth a chefnogaeth
 • Dysgu o brofiadau eraill
 • Cynyddu hyder cymdeithasol ac academaidd
 • Cael eich grymuso i wneud penderfyniadau
 • Datblygu sgiliau cyfathrebu, astudio a phersonol
 • Datblygu strategaethau i ddelio â materion academaidd
 • Nodi nodau tymor byr a thymor hwy a sefydlu ymdeimlad o gyfeiriad
 • I gael cipolwg a chefnogaeth werthfawr trwy gyfnodau trosglwyddo ac addysg
 • Mynediad at wasanaeth prawfddarllen gwaith cartref a gwaith ysgol – datblygu eich sgiliau prawfddarllen eich hun
 • Cyrchu cyfleoedd i ymweld â phrifysgolion a chymryd rhan mewn diwrnodau a rhaglenni blasu

Buddion bod yn Fentorai Ôl-16

Yn ogystal â’r buddion Blwyddyn 9 – Blwyddyn 11 bydd yn rhaid i fentoreion Ôl-16 gefnogi:

 • Datblygu’r broses o wneud penderfyniadau ynghylch y camau nesaf
 • Archwilio a nodi pa lwybr i’w gymryd: prifysgol, prentisiaethau a byd gwaith
 • Cyrchu digwyddiadau gyrfa a chyfleoedd diwrnod agored
 • Cwblhau ceisiadau UCAS/prentisiaeth Prifysgol
 • Nodi’r sgiliau a’r profiadau allweddol presennol yn ogystal â’r rhai sydd angen eu datblygu
 • Datblygu sgiliau astudio a sgiliau bywyd i baratoi ar gyfer byw ac astudio yn annibynnol
 • Derbyn cefnogaeth gyda cheisiadau Cyllid Myfyrwyr, Lwfans Myfyrwyr Anabledd a Llety
 • Deall pa gymorth ariannol sydd ar gael a chydweithio i gynhyrchu cyllidebau
 • Cyfarfod ag Aelodau Gwasanaethau Myfyrwyr/Staff Allweddol y Brifysgol cyn dechrau’r cyrsiau / rhaglenni

Cofrestru

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn fentorai neu os ydych chi’n adnabod rhywun a fyddai’n elwa o ddod yn fentorai, defnyddiwch ein ffurflenni atgyfeirio ar-lein i ddechrau.

Ffurflen Atgyfeirio i’w chwblhau gan weithiwr proffesiynol/gofalwr ar gyfer Person Ifanc dan 18 oed neu Berson Ifanc sydd â Phrofiad o Ofal o dan 21 oed – FC1 Ffurflen Gwybodaeth Cyfranogwr First Campus

Ffurflen Hunan-gyfeirio ar gyfer Dysgwyr sy’n Oedolion dros 21 oed – Ffurflen Gwybodaeth Cyfranogwr First Campus

Os hoffech ddarllen tystebau a chael mwy o wybodaeth am y cynllun mentora, cyrchwch ein pamffled allgymorth yma. Fel arall, e-bostiwch Ceri: cnicolle@cardiffmet.ac.uk i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Tystebau

“Maen nhw wedi fy nghefnogi gymaint, efallai na fydden nhw wedi bod yma hebddyn nhw. Rhoddwyd hwb i hyder a llawer o gefnogaeth. Yn bendant o gymorth. Y peth gorau fu cwrdd â nhw a chael help.”

“Mae mentora wedi rhoi’r gefnogaeth a’r arweiniad i mi yr oeddwn eu hangen i allu cwblhau fy nghais ucas a phontio i’r brifysgol yn ddidrafferth. Mae fy Mentor wedi bod yn hwyl, yn groesawgar ac yn ddyfeisgar iawn ac mae wedi bod yn bleser gweithio gyda nhw – mor gymwynasgar a chyfeillgar.“

“Maen nhw wedi rhoi hyder a gobaith i mi ar gyfer y dyfodol. Mae mentora wedi fy helpu i gyflawni’r gorau ynof ac wedi fy annog i ddod yn fwy hyderus. Os ydych chi’n chwilio am gefnogaeth gydag unrhyw ymholiadau addysgol, buaswn yn argymell Cynllun Mentora’r Campws Cyntaf gan eu bod wedi fy helpu i gyflawni fy mreuddwydion ac ni fuaswn wedi gallu ei wneud heb eu cefnogaeth. Fy hoff agwedd ar Fentora oedd pan ddywedais wrth fy Mentor fy mod wedi cael fy nerbyn i wahanol brifysgolion, roeddent mor falch ohonaf.”

 

Lawrlwythwych

Adnoddau: Pecyn Cymorth Mentora Campws Cyntaf  Yma

Mentora Mentoring