UNCATEGORIZED-CY

Gwersyll AI

Disgrifiad o'r Prosiect

Bydd Technocamps, ar y cyd â First Campus a Phrifysgol De Cymru, yn cynnal cwrs preswyl 3 diwrnod, 2 noson (16- 18 Gorffennaf) ar gyfer disgyblion Blwyddyn 12 o ledled De Ddwyrain Cymru.

Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at fyfyrwyr gyda diddordeb mewn Cyfrifiadura, Cyfrifiadureg a TGCh, a bydd yn edrych ar Ddeallusrwydd Artiffisial.

Bydd cyfranogwyr yn mynychu amrywiaeth i weithdai a gweithgareddau oll yn canolbwyntio ar wahanol agweddau o Ddeallusrwydd Artiffisial, o foeseg i elfennau ymarferol robotiaid rhaglennu. Bydd disgwyl i gyfranogwyr gymryd rhan yn yr holl weithgareddau, gweithio gyda myfyrwyr o ysgolion a cholegau eraill a gwneud cyflwyniad ar ddiwedd y digwyddiad.

Bydd y cyfranogwyr yn aros yn Neuaddau Preswyl swyddogol PDC ar Gampws Trefforest, ac yn ogystal â mynychu darlithoedd a gweithdai academaidd, byddant hefyd yn cymryd rhan mewn adloniant gyda’r nos ar y campws, gan roi blas realistig i’r myfyrwyr o fywyd ar y campws. Byddant yn mynychu sesiwn gwybodaeth ‘Cyflwyniad i addysg uwch’ gan dîm recriwtio PDC a bydd ganddynt gyfle i weld cyfleusterau’r campws gan gynnwys labordai cyfrifiadurol, y llyfrgell, cyfleusterau arlwyo, darlithfeydd a neuaddau preswyl, a’r cyfle i weithio ochr yn ochr â myfyrwyr ac academyddion PDC.

Darperir y digwyddiad YN RHAD AC AM DDIM i’r holl gyfranogwyr, diolch i grant gan Isadran y Cyfnodolyn Deallusrwydd Artiffisial Y Cyd-Gynhadledd Rhyngwladol ar Ddeallusrwydd Artiffisial. Bydd yr holl lety a bwyd yn cael ei darparu a bydd disgyblion yn gallu prynu diodydd a byrbrydau ychwanegol gyda’u harian eu hunain, ond nid yw hyn yn ofynnol.

Os hoffai’ch disgybl/mab/merch fynychu’r Cwrs Preswyl Deallusrwydd Artiffisial, gofynnwn eich bod:

Yn cwblhau ffurflen gofrestru ar-lein er mwyn cadw’ch lle ar Eventbrite: https://goo.gl/i7WjQG erbyn dydd Gwener 25 Mai ac

Yn cwblhau ffurflen Ganiatâd a Gwybodaeth Bersonol (wedi’i hatodi i’r dudalen hon) ac yn ei dychwelyd at:
Laura Roberts, Cydlynydd Rhanbarthol Technocamps
First Campus D11, Campws Trefforest, CF37 1DL

Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, e-bostiwch Laura.Roberts@technocamps.com

Digwyddiadau Blaenorol

AI Camp Day

16 Gorfennaf 2018

Eitemau wedi'u llwytho i lawr

docx

Permission and personal information form

This form needs to be completed by each participant and returned by post