First Campus Home

Michael Sheen yn llongyfarch ffoaduriaid a cheiswyr lloches.

Dydd Mercher 31 Gorfennaf 2019

Rhaglen chwe wythnos yw ASPIRE – a drefnir gan First Campus a Phrifysgol Caerdydd – i gefnogi ffoaduriaid, ceiswyr lloches ac ymfudwyr gorfodol i ystyried addysg uwch.
Rhoddir dosbarthiadau Saesneg dwys i’r myfyrwyr gan gynnwys rhoi blas iddynt ar gyrsiau academaidd a rhoi profiadau magu hyder a chyngor ar sut i wneud cais i brifysgol.
Cafodd y myfyrwyr a fu’n mynychu ysgol haf ‘Aspire’ – First Campus a Prifysgol Caerdydd – gwrdd â Sheen yng Nghwpan Pêl-droed Digartref y byd, ym Mharc Biwt, Caerdydd.
Dywedodd Hamza Abdallah Ssewankambo, athro o Uganda a ddaeth i Gymru yn 2018, wrth Sheen fod cefnogaeth yr ysgol haf wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’w fywyd. “Roeddwn i wedi bod mewn sefyllfa llawn tyndra a phan ddes i yma gyntaf roedd gen i’r ofn hwnnw o hyd,” meddai. “Siaradais â fy ngweithiwr cymdeithasol a awgrymodd i fi ystyried cyrsiau hâf Prifysgol Caerdydd. Dechreuais gyda Saesneg ac fe wnaethant fy nghyflwyno i gyrsiau eraill. ”Ychwanegodd Hamza, sydd wedi bod yn gwirfoddoli yng Nghwpan Digartref y Byd ac yn ffrindiau gyda chwaraewyr yng ngharfan Cymru: “Mae gen i gymaint o ffrindiau erbyn hyn ac rydw i wedi dysgu cymaint ac wedi ehangu fy mhrofiad.“Gallaf sefyll o flaen Michael Sheen a siarad amdano fel hyn!”

Treuliodd Ilham Mahdi, o Irac, sawl blwyddyn yn Llundain ond mae’n teimlo ei bod hi wir wedi dechrau blodeuo ers symud i Gymru. “Mae’n lle da iawn i fod. Pan glywais am gyrsiau Prifysgol Caerdydd roeddwn i eisiau cymryd rhan,”meddai.“Rwy’n mwynhau’r cyrsiau Saesneg ac agorodd y cyrsiau ar ddehongli fy llygaid. Roedd hynny’n anhygoel. Hefyd y cwrs am sut i gychwyn eich busnes eich hun. ”“Nid oes cwnselydd Arabeg yma felly rwyf wedi dweud mai fi fyddai’r un cyntaf yng Nghymru a byddaf yn cychwyn fy musnes fy hun.”

Wrth ganmol rhaglen ASPIRE dywedodd Sheen wrth y graddedigion “Yr hyn sy’n galonogol i mi yw gwybod y gallwch chi i gyd nawr helpu cymaint o bobl eraill.“Rydych chi’n gwybod sut beth yw bod yn y sefyllfa honno a byddwch nawr yn gallu cael effaith ar fywydau pobl eraill.”

Mae llawer o ffoaduriaid a cheiswyr lloches yn cael eu gorfodi i adael gyrfaoedd sefydledig mewn amgylchiadau trallodus.

Mae’r rhai sy’n ceisio mynd i brifysgolion yn y DU yn wynebu rhwystrau gan gynnwys cyfyngiadau ariannol cymwysterau sydd ddim yn cael eu cydnabod a diffyg cefnogaeth i wella eu Saesneg.

Dyluniwyd rhaglen ysgolion haf ASPIRE i’w helpu i oresgyn llawer o’r rhwystrau hyn.

Dywedodd Cyfarwyddwr First Campus, Chris Webb: “rydym yn falch iawn ein bod yn gweithio mewn partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd i ddarparu Ysgol Haf ASPIRE, a ddyluniwyd i helpu i oresgyn rhai o’r rhwystrau y mae’r dysgwyr hyn yn eu hwynebu. Ar ran First Campus hoffwn longyfarch yr holl gyfranogwyr ar eu cyflawniadau ac rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ymuno â’r dathliadau yn eich seremoni raddio. “