Datganiad hygyrchedd ar gyfer Gwefan Campws Cyntaf
Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://www.firstcampus.org

Rheolir y cynnwys hwn ar y wefan hon gan First Campus gyda gwasanaethau cymorth a chynnal IT yn cael eu darparu gan ddarparwr gwasanaethau dan gontract. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu ein gwefan. Dylech allu:

newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
chwyddo i mewn hyd at 300% heb i’r testun ollwng oddi ar y sgrin
llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
llywio’r rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
gwrando ar y rhan fwyaf o’r wefan gan ddefnyddio rhai darllenwyr sgrin
Mae gan AbilityNet gyngor ar wneud eich dyfais yn haws i’w defnyddio os oes gennych anabledd.
Ein Hygyrchedd

Gwyddom nad yw rhai elfennau o’r wefan hon ar gael yn llawn:

Nid yw rhywfaint o’r testun ar ein gwefan mor hawdd i’w ddarllen ag y gallai fod oherwydd gwrthgyferbyniad gwael yn y cynllun lliw.
Mae’r wefan yn cynnwys delweddau sioe sleidiau gwrthgyferbyniad isel o fewn rhai templedi tudalen.
Nid oes gan rai o’n elfennau rhyngweithiol megis ffurfiau a botymau labeli na thestun defnyddiol, sy’n eu gwneud yn anoddach i’w defnyddio.
Weithiau nid yw strwythur ein tudalen mor glir ag y dylai fod yn ei gwneud yn anos gwneud synnwyr o’r wybodaeth yn seiliedig ar sut mae wedi’i strwythuro.
Mae gennym rai ategion nad ydynt yn cael eu defnyddio’n hawdd gyda bysellfwrdd, fel ein ategyn calendr.
Mae ein testun amgen ar ddelweddau weithiau’n ddryslyd ac efallai ei fod ar goll ar gynnwys hŷn.
Adborth a gwybodaeth gyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

Os ydych yn cael problemau gyda chael gafael ar wybodaeth neu ddefnyddio’r wefan
Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi’i rhestru ar y datganiad hwn
Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.
Pan fyddwch yn cysylltu â ni, mae proses ar waith a fydd yn cydnabod eich cyswllt, yn dweud wrthych pwy sy’n delio ag ef ac yn rhoi amserlen i chi ar gyfer disgwyl ateb.
Mae’r cysylltiadau’n

E-FirstCampus@southwales.ac.uk

Cysylltwch â ni – https://www.firstcampus.org/contact/

Os ydych yn cael problemau gallwn ddarparu cymorth dros y ffôn neu Microsoft Teams i siarad â chi drwy ein cynnwys neu gofrestru ffurflenni ar sail un-i-un.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym wrthi’n comisiynu gwefan newydd. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi’u rhestru ar y dudalen hon neu’n meddwl nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â ni.

Ffôn:

Cyd-destun Cyfreithiol

Mae Rheoliadau Hygyrchedd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’). Os ydych yn anfodlon â’r ffordd rydym yn ymateb i’ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni yn bersonol

Campws Cyntaf
Prifysgol De Cymru,
Campws Trefforest, (D11)
Pontypridd, CF37 1DL

Ffôn: 01443 482550
Ffacs: 01443 482982
E-bost: firstcampus@southwales.ac.uk

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae First Campus wedi ymrwymo i wneud ein gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae’r wefan hon yn cydymffurfio’n rhannol â safon Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 ac mae Campws Cyntaf wrthi’n comisiynu gwefan newydd a fydd yn disodli’r wefan hon.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Rydym ni a’n darparwyr gwasanaethau yn profi hygyrchedd y wefan hon yn rheolaidd yn erbyn safonau AA WCAG 2.1.

Efallai na fydd rhai rhannau o’r wefan yn gweithio i bawb. Isod ceir materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu datrys, na allant eu datrys, neu nad oes angen iddynt eu datrys ar hyn o bryd. Os dewch o hyd i rywbeth nad yw’n gweithio a fethwyd gennym, cysylltwch â ni.

Peidio â chydymffurfio â’r rheoliadau hygyrchedd

Mae’r adran hon yn ymdrin â materion y mae angen i ni eu datrys ac yn gweithio i wneud hynny.

Efallai y bydd angen i ni weithio gyda chyflenwyr 3ydd parti i ddatrys rhai materion.

Materion Cyferbynnedd

Mae gan rai tudalennau elfennau sydd â gwrthgyferbyniad isel rhwng yr elfen a’i chefndir, yn enwedig pan fyddant dan ffocws. Gall hyn achosi i destun fod yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i’r rhai sydd â gweledigaeth isel, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3).

Rydym yn bwriadu trwsio hyn yn ein gwefan newydd.

Botymau heb destun amlwg

Nid oes gan rai o’n botymau enwau hygyrch. Mae hyn yn golygu y gallai’r botwm fod yn anhygyrch i Bobl sy’n defnyddio Darllenwyr Sgrin neu ddyfeisiau cynorthwyol eraill (WCAG: 4.1.2)

Problemau gyda strwythur HTML

Mae ein tudalennau HTML weithiau’n ddiffygiol o ran strwythur. Nid yw’n cydymffurfio â’r arferion a argymhellir. (WCAG: Arfer Gorau)

Rydym yn bwriadu trwsio hyn yn ein gwefan newydd a fydd yn disodli’r wefan hon.

Nid oes gan rai delweddau destun alt amgen (WCAG: 1.1.1)

Rydym yn bwriadu datrys hyn yn ein gwefan newydd a fydd yn disodli’r wefan hon ac ar hyn o bryd rydym yn gweithio drwy rwymedïau ar gyfer y safle hwn lle nad yw’n faich anghymesur.
Problemau gyda chynnwys rydym yn ei gynnal ar Lwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol eraill

Mae chwyddo a graddio wedi’i analluogi ar rywfaint o’r cynnwys a gynhaliwn ar y llwyfannau hynny (WCAG: 1.4.4)
Nid oes gan fframiau briodoledd teitl (WCAG: 2.4.1, 4.1.2 )
Nid oes gan rai delweddau destun alt amgen (WCAG: 1.1.1)
Baich anghymesur

Mae’r adran hon yn ymdrin â materion na allwn eu datrys ar hyn o bryd. Rydym wedi asesu’r gost o ddatrys y materion hyn ond credwn y byddai gwneud hynny’n faich anghymesur o fewn ystyr y gyfraith. Mae’r wefan hon wrthi’n cael ei datgomisiynu a’i disodli gan safle newydd, efallai na fydd rhai camau gweithredu ar gyfer y wefan hon yn cael eu cywiro cyn i’r safle newydd fyw.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Mae’r adran hon yn ymdrin â materion nad oes angen i ni eu datrys ar hyn o bryd. Mae’r gyfraith yn galw’r eithriadau hyn. Mae’r wefan hon yn cysylltu â chynnwys ar wefannau trydydd parti. Nid oes gennym reolaeth dros ac nid ydym yn gyfrifol am hygyrchedd y cynnwys hwn, ond efallai y gallwn helpu os byddwch yn cysylltu â ni.

Paratoi’r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 20 Medi 2020. Fe’i hadolygwyd ddiwethaf ar 20 Medi 2020

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 20 Medi 2020. Cynhaliwyd y prawf â llaw gan First Campus Operations