Dewch i adnabod aelodau newydd tîm First Campus!

Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Helo, Allyson Walters ydw i, Rheolwr Gweithrediadau newydd Hwb First Campus. Fel plentyn oedd yn gofalu am aelod o’r teulu ac a brofodd aflonyddwch ar eu haddysg cynnar, rwy’n falch ac yn gyffrous fy mod yn gweithio ochr yn ochr â chydweithwyr sydd wedi gwir ymrwymo i gefnogi pobl sy’n profi heriau tebyg.

Mae tîm First Campus yn darparu cyfleoedd all newid bywydau pobl a phobl ifanc bregus a difreintiedig yn ein cymunedau. Byddaf yn rheoli cyfathrebu canolog, prosesau, dadansoddi a’r adroddiadau sy’n cefnogi Partneriaeth First Campus.

Rwy’n arbenigwr gweithrediadau gyda 17 mlynedd o brofiad mewn sefydliadau manwerthu, y deg olaf gyda Phartneriaeth John Lewis. Dechreuais fy ngyrfa fel peiriannydd yn ffatrïoedd De Cymru gyda Sony, Panasonic a Bosch.

Yn ddiweddar, rwyf wedi cwblhau cyfnod sabothol i astudio MBA amser llawn ym Mhrifysgol Caerdydd ac i deithio’r byd. Cwtogwyd y cynlluniau teithio gan y pandemig presennol ond llwyddais i ymweld â Sgandinafia, Rwsia a thaleithiau’r Baltig.

Y tu allan i’r gwaith rwy’n forwr brwd gyda phrofiad traws-sianel, Môr y Canoldir, Gogledd Affrica a Chefnfor India.

Mae’n amser anhygoel i ymuno â’r tîm ac rwy’n edrych ymlaen at yr her.

 

 


 

Ellie ydw i, Rheolwr newydd First Campus sydd â chyfrifoldeb am bobl ifanc. Rwy’n gyffrous iawn fy mod wedi ymuno â First Campus ac rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tîm i ddatblygu rhaglen wych ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21.

Mae wedi bod yn ddechrau rhyfedd i’r rôl gan na lwyddais i gyrraedd Caerdydd cyn i bopeth ddod i stop, felly rydw i’n dal i fod yn Leeds, lle rydw i wedi fy lleoli am y 4 blynedd diwethaf yn gweithio yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Leeds.

Rwyf wedi treulio fy ngyrfa yn gweithio mewn ystod o wahanol rolau, pob un yn canolbwyntio ar ddarparu a datblygu cyfleoedd i bobl ifanc; o addysg awyr agored, i wasanaethau ieuenctid, i alldeithiau tramor. Mae swyddi blaenorol wedi mynd â mi o Wlad Groeg i Leeds, trwy’r Alban, Llundain, Borneo Malaysia, Tanzania a Gogledd Cymru, ac rydw i nawr yn gyffrous iawn fy mod i’n symud i Dde Cymru gan fod fy nheulu yn hannu  oddi yma.

Ar ôl teithio i lawr i Gaerdydd ar gyfer gêmau rygbi y chwe gwlad dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwy’n edrych ymlaen yn fawr at allu cerdded i’r stadiwm!