First Campus Home

Dadl Newid Hinsawdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Dydd Mercher 22 Ionawr 2020

Dadl Newid Hinsawdd yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Cymerodd 70 o fyfyrwyr o 6 ysgol yn Ne Ddwyrain Cymru ran yn ein Dadl Newid Hinsawdd y mis diwethaf.

Roedd yn rhaid i’r bobl ifanc rhwng 14-16 oed ddatblygu eu barn gwyddonol a moesegol cyfredol ar newid yn yr hinsawdd trwy drafod gydag arbenigwyr yn y maes – Caroline Lear, adran Gwyddorau Daear, Prifysgol Caerdydd; Ac athrawon academaidd o’r Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsnewid Cymdeithasol Prifysgol Caerdydd …

.. Fe wnes i fwynhau gwrando ar sgwrs yr arbenigwyr .. Fe wnaethon ni ddysgu llawer o bethau newydd .. Cawsom gyfle i fynegi ein syniadau a’n meddyliau ar newid hinsawdd ’..

Gan ddefnyddio gwybodaeth a thystiolaeth a gasglwyd yn orielau’r Amgueddfa am wyddoniaeth newid hinsawdd, bu’r disgyblion yn trafod sut y dylem newid ein ffordd o fyw i weithredu’n bersonol ar newid yn yr hinsawdd. Ar ôl yr holl ymchwilio a dadlau roeddent yn gorfod pleidleisio o blaid neu yn erbyn y pwnc.

Wedi hynny cafodd y disgyblion gyfle i ymweld ag orielau Hanes Naturiol yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, archwilio’r arddangosfa ffasiwn gyflym a grëwyd gan bobl ifanc yn ymateb i’r Argyfwng Hinsawdd, a chwrdd ag ymwelydd arbennig iawn, Dippy y Diplodocus.

Roedd yn wych clywed bod y disgyblion a’r athrawon wedi mwynhau’r drafodaeth.

Rhoddodd y ddadl gyfle i’r disgyblion ymestyn eu dysgu ym maes Newid Hinsawdd. Darparodd yr academyddion ddadl fanwl a oedd yn caniatáu i’r disgyblion ofyn cwestiynau a oedd yn dyfnhau eu proses feddwl ac yn caniatáu iddynt ofyn cwestiynau a ysgogodd drafodaethau. Mwynhaodd y disgyblion y diwrnod, fel y gwnes i! Ysgol Uwchradd St Martins, Caerffili

Diwrnod gwych! Roedd y ddadl yn offeryn gwych i ganiatáu i’r disgyblion archwilio’r pwnc hwn. Byddem wedi hoffi cael mwy o amser ar y ddadl – cymaint o faterion i’w harchwilio. Ysgol Uwchradd y Dwyrain, Caerdydd

Gobeithiwn eich gweld chi i gyd eto yn fuan!