First Campus Home

Ymunwch â’r Tîm – Cydlynydd Cyfathrebu

Dydd Mawrth 18 Mai 2021

 

Dymuna Campus Cyntaf, tîm hynod lwyddiannus Ymgyrraedd yn Ehangach o fewn yr adran Marchnata a Denu Myfyrwyr, benodi Cydlynydd Cyfathrebu i gefnog i gwaith y tîm yn Ne Ddwyrain Cymru.

Mae Campus Cyntaf, Ymgyrraedd yn Ehangach yn bodoli i ymestyn mynediad at addysg uwch trwy fynd i’r afael â rhwystrau at fynediad, dilyniant a llwyddiant ym maes addysg uwch.

Dyma werthoedd craidd Campus Cyntaf:

Gofalu – Creu diwylliant lle mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, eu bod yn cael eu clywed, eu cefnogi a’u parchu.

Cydweithio – Cydweithredu’n weithredol ar draws llinynnau ein rhaglenni, SAU partner ac yn allanol er budd pawb.

Cynhwysiant – Gwerthfawrogi a pharchu cyfraniad pob unigolyn, gan gydnabod a dathlu gwahaniaeth.

Myfyrio – Ennill mewnwelediad ar sut i symud ymlaen trwy ymchwilio ac archwilio ein hunain, ein safbwyntiau, priodoleddau, profiadau, gweithredoedd a rhyngweithiadau yn bersonol ac yn broffesiynol.

Ein nod yw ennyn diddordeb pobl ifanc 10 i 16 mlwydd oed ac oedolion 21 oed ac yn hyn heb unrhyw gymwysterau lefel 4, o ddau gwintel gwaelod Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru. Rydym hefyd yn gweithio gyda phlant sy’n derbyn gofal, y sawl sy’n gadael gofal a gofalwyr ifanc i helpu i leihau rhwystrau at addysg a wynebir gan y grwpiau hyn. Rydym yn cyflawni hyn trwy gynnig casgliad o ymyriadau hir-dymor i gefnogi codi dyheadau, i gynyddu ymwybyddiaeth ac i ddarparu cefnogaeth a dilyniant at addysg uwch a chyfleoedd dysgu lefel 4.

Ar hyn o bryd mae’r rôl yn cael ei wneud o bell ond yn barhaol bydd wedi’i lleoli ar ein campws ym Mhontypridd.

Mae hon yn swydd tymor penodol llawn amser (37 awr) hyd 31 Gorffennaf, 2022.

Cau 11 Mehefin, 2021

Gwnewch gais yma