Oedolion

CA2CA3CA4OEPC

Cychwyn Busnes

Bydd y myfyrwyr yn treulio 7 wythnos yn edrych ar bopeth sydd ei angen i gychwyn busnes bach neu fenter gymdeithasol gan gynnwys cynlluniau busnes, elw a chyfrifon. Byddant yn rhannu syniadau ac yn gweithio i helpu ei gilydd i sefydlu a thyfu syniadau busnes hyfyw ar gyfer eu cymuned leol

Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol II

Mae’r cwrs yn adeiladu ar y sgiliau ysgrifennu creadigol a ddysgwyd yn y cwrs Cyflwyniad i Sgiliau Ysgrifennu Creadigol, gan archwilio, yn fanylach, yr agweddau ar ddychymyg, hyder a dyfalbarhad i hwyluso ysgrifennu yn greadigol. Bydd y cwrs hwn yn edrych ar strwythur, genre a fformatau ac yn helpu myfyrwyr i ysgrifennu mewn nifer o ffyrdd creadigol gan gynnwys straeon byrion, nofelau, sgriptiau a cherddi.

Gwyddor Gymdeithasol a Seicoleg – Cwnsela gan gyfoedion

Dysgu sut i ddefnyddio sgiliau cwnsela mewn amgylchedd gyfeillgar â grŵp cefnogol. Deall sut i ymdopi â’r straen sy’n ein wynebu bob dydd, a’r effaith ar ein teulu a’n ffrindiau.  Bydd y sgiliau a’r hunanymwybyddiaeth y byddwch yn ei datblygu ar y cwrs yma yn ceisio eich helpu i ddelio â straen mewn ffordd bositif. Gall hefyd fod yn gyflwyniad i astudiaethau Cwnsela pellach.

Busnes a Dehongli – Dealltwriaeth o Sgiliau Cyfieithu o fewn Gwasanaeth Gyhoeddus

Bydd y cwrs hwn yn rhoi trosolwg i fyfyrwyr o’r ddealltwriaeth, y wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol gan gyfieithydd gwasanaeth cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig.  Bydd yn cynnwys ymddygiad proffesiynol,  datblygiad,  terminoleg  a
sgiliau sylfaenol.