Rhaglen Gweithdai Animeiddio – codi dyheadau dysgwyr

Ers mis Gorffennaf 2005, mae First Campus wedi bod yn gweithio mewn partneriaeth lwyddiannus gyda thîm Turnip Starfish i gyflwyno’r r rhaglen Animeiddio i ddysgwyr rhwng 10 ac 18 mlwydd oed, yn ystod gwyliau’r ysgol trwy gydol y flwyddyn. Mae Turnip Starfish yn arbenigwyr yn y diwydiant ac yn ddiweddar fe enillon nhw wobr Rhondda Cynon Taf 2017 am Gyfraniad Eithriadol i’r Celfyddydau a Diwylliant yn y Digwyddiad i Ddathlu Ymrwymiad a Chyfranogiad Ieuenctid. Bu Nick Price sefydlu Turnip Starfish yn 2009 ar ôl gweithio a dysgu yn y sector deledu ers 1999. Mae Turnip Starfish yn cyflwyno gweithdai sy’n creu awyrgylch cynhwysol, bywiog ac ysgogol i’r bobl ifanc allu creu gwaith creadigol ac arloesol. Cynhelir y gweithdai ym Mhrifysgol De Cymru, Campws Trefforest, sy’n helpu datblygu dyheadau’r bobl ifanc gan roi profiad gwych iddynt o awyrgylch Addysg Uwch hefyd. Trwy weithio gydag arbenigwyr yn y diwydiant a’r sawl sydd wedi astudio animeiddio ar lefel Addysg Uwch, mae dysgwyr yn cael blas ar yrfaoedd a chyrsiau Prifysgol posib.

Cynhelir gweithdai animeiddio trwy gydol y flwyddyn academaidd yn ystod gwyliau’r ysgol, sy’n rhoi cyfle i’r dysgwyr symud ymlaen i’r digwyddiad nesaf yn y gyfres, pe dymunent wneud hynny. Cynhelir yr Ysgol Animeiddio’r Haf yn ystod gwyliau’r haf a daw i ben gyda dangosiad o’r holl waith a gyflwynwyd i deulu a ffrindiau. Mae’r gweithdai’n defnyddio technoleg o fanyleb diwydiant ac yn caniatáu i unigolion greu eu ffilmiau a gwaith celf eu hunain, gan ddefnyddio amrediad eang o dechnegau megis animeiddio, darlunio digidol, gwneud ffilm pypedau, darlunio cartwnau a datblygu gwaith celf eu portffolio CA4 a CA5 i enwi dim ond ychydig.

Hyd yn hyn, mae 17 dysgwr a fynychodd y gweithdy animeiddio wedi mynd ymlaen i fynychu Addysg Uwch. Isod, ceir geirda gan un o’r rheini.

“O oedran ifanc iawn, roeddwn yn gwybod fy mod eisiau gweithio yn y diwydiannau creadigol ac mae Ysgol Haf Turnip Starfish/First Campus wedi fy helpu i fireinio fy niddordebau a rhoi blas i mi o weithio yn y diwydiant animeiddio. Rwyf wedi mynychu dros sawl blwyddyn ac roedd yna gymysgedd da o bersonoliaethau bob tro, gyda chroeso i bawb ac roedd yr athrawon mor gyfeillgar â’r myfyrwyr, ac roedd yna awyrgylch waith bywiog, gwych, perffaith ar gyfer gwyliau’r haf.

Roedd y tiwtoriaid Nick a Lexi yn talu llawer o sylw i ni, gan roi cyngor a chyfarwyddyd da ar dechnegau animeiddio ac ystod ehangach o bynciau artistig. A dweud y gwir, rwy’n teimlo fy mod wedi dysgu mwy ganddyn nhw nag i mi wneud ym mlwyddyn gyntaf gyfan fy nghwrs coleg Celf a Dylunio.

Ers mynychu’r sesiynau gwyliau hyn, rwyf wedi parhau i weithio ar fy sgiliau a rhoi’r hyn a ddysgais ar waith mewn pynciau eraill, gan roi cynnig ar ambell gystadleuaeth hyd yn oed. Rwy’n siŵr bod hyn oll wedi helpu, oherwydd pan i mi wneud cais i’r brifysgol yn ddiweddar, cefais y cynigion roeddwn eu heisiau, gan gynnwys dau gynnig diamod, ar gyfer y cyrsiau animeiddio a oedd fy hoff ddewisiadau.

Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i fod yn rhan o’r gweithdai ac rwy’n gobeithio bydd nifer o artistiaid ifanc eraill yn parhau i wneud defnydd o’r cwrs, oherwydd mae’n llawer mwy na jyst gweithgaredd hwylus. Mae’n brofiad hynod wych a fydd, rwy’n siŵr, yn parhau i helpu pobl ifanc ac oedolion i weithio eu ffordd i mewn i’r diwydiant. Mae’n gychwyn perffaith i unrhyw un sy’n bwriadu dilyn eu huchelgeisiau creadigol.” Amelia

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynychu Gweithdy Animeiddio yn y dyfodol, ewch i dudalen prosiect y Gweithdy Animeiddio am ragor o wybodaeth. https://www.firstcampus.org/project/animation-workshop-programme/

Os hoffech ddarganfod mwy am Turnip Starfish, beth am fynd i’w gwefan. http://www.turnipstarfish.co.uk/