Lleoliadau Addysg Uwch mewn Addysg Bellach – Astudiaeth Achos mewn Cyflogadwyedd

Lleoliadau Addysg Uwch

Bu partneriaeth First Campus yn gweithio ar y cyd â ColegauCymru am dair blynedd yn cynnig lleoliadau i fyfyrwyr Addysg Uwch yn y sector Addysg Bellach i godi ymwybyddiaeth o Addysg Uwch a chynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol.

Tra ar leoliad, fe rannwyd yr amser fel a ganlyn:

  • datblygu cynnig chwaraeon a gweithgareddau penodol er mwyn annog mwy o gyfranogiad ymysg y grwpiau anodd eu cyrraedd a dargedwyd (e.e. merched, y sawl segur 16+ a
  • chodi ymwybyddiaeth a dyheadau am Addysg Uwch trwy sgyrsiau ac ymweliadau.

Dyma gyfweliad gyda Conor Lees, myfyriwr a gymerodd ran yn y prosiect:

Conor LeesMyfyriwr: Conor Lees
Prifysgol: Met Caerdydd
Gradd: BSc (Hons) Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff
Cyfnod yn cymryd rhan yn y prosiect: Medi 2016 – Mehefin 2017

 

Beth dy ddenodd i'r rôl?

Y prif atyniad i’r rôl oedd y cyfle i helpu’n wirfoddol trwy fynd yn ôl i fy ngholeg a helpu ailosod y sesiynau gweithgareddau a gychwynnodd pan roeddwn yn y coleg. Roedd yn gyfle i gwrdd â phobl newydd ac ehangu fy rhwydwaith, ynghyd â dysgu sgiliau newydd. Roeddwn hefyd yn gallu ennill mwy o oriau gwirfoddoli ar gyfer fy Ngwobr Gwirfoddolwyr y Mileniwm.

Pa brofiad blaenorol oedd gennyt ti?

Roedd gennyf brofiad blaenorol o’r coleg, ble roeddwn yn rhan o’r Tîm Rheoli Myfyrwyr (SMT), gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad mewn gweithgarwch corfforol ymhlith myfyrwyr, ledled y coleg. O hyn, roedd gennyf brofiad o redeg cyfarfodydd, trefnu sesiynau (Lleoliad, Arweinwyr Sesiwn, Amserau, Offer ac ati), a phrofiad hanfodol yn siarad mewn cynadleddau.

Beth oedd dy brofiad ar y prosiect?

Roedd fy mhrofiad ar y prosiect hwn yn gadarnhaol iawn. Roedd y cwpl o dasgau cyntaf yn go heriol, ble roedd rhaid i mi drefnu’r sesiynau. Yn gyntaf, roedd yn rhaid i mi ennyn diddordeb y myfyrwyr targed mewn ardaloedd eraill o’r coleg a darganfod pryd roeddent ar gael i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol. Yna, gan ddefnyddio’r SMT cyfredol, darganfod pryd roeddent ar gael i redeg y sesiynau ynghyd â phryd roedd y cyfleusterau ar gael. Yna, roedd yn fater o uno amser y myfyrwyr gydag amser yr SMT a phryd roedd y cyfleusterau ar gael, er mwyn cael slot ar gyfer y sesiwn. Unwaith i’r sesiynau gychwyn, roedd yn fater o sicrhau bod myfyrwyr yno i gymryd rhan yn y sesiynau a gofalu am y ffurflenni cofrestru. Ar ôl cymryd y papurau cofrestru, fy nhasg oedd eu llwytho’n electronig i UPSHOT. Y dasg olwg, unwaith iddynt gael eu llwytho, oedd cynhyrchu adroddiadau ar y prosiect ynghyd â thystiolaeth o’r sesiynau.

Sut wyt ti wedi buddio o dy amser ar y prosiect hwn?

Ar hyn o bryd, rydw i’n gweithio yn ColegauCymru ar interniaeth, fel Cydlynydd Chwaraeon a Digwyddiadau. O fewn y rôl hon, mae’r trefnu yn hanfodol o ran cynnal digwyddiadau llyfn a llwyddiannus. Rydw i wedi dysgu sut i fwcio lleoliadau, anfon gwahoddiadau i nifer fawr o bobl, anfon anfonebau ymlaen ac mae hefyd wedi fy herio gyda phroblemau rwyf wedi dysgu sut i’w goresgyn. Oherwydd prosiect First Campus, roeddwn eisoes yn ymwybodol o rai o’r problemau ac roeddwn yn gallu eu cynnwys mewn cynlluniau wrth gefn ymlaen llawn. Mae’r swydd bellach wedi rhoi cyfle i mi ehangu ar y sgiliau a ddysgais ar brosiect First Campus. Rwyf wedi ennill profiad hanfodol gyda UPSHOT, ac rwyf hefyd yn ei defnyddio yn fy swydd gyfredol. Mae hyn wedi golygu fy mod yn gallu gosod pethau i fyny yn gynt ar ddechrau’r flwyddyn academaidd, gan olygu mwy o sesiynau/oriau gweithgarwch corfforol i fyfyrwyr. Ynghyd â fy rôl gyda ColegauCymru, rwyf hefyd wedi dod yn rhan o Brosiect YSDA (Llysgennad Datblygu Chwaraeon Ieuenctid), sydd yn brosiect a ariannir gan yr Undeb Ewropeaidd gyda’r nod o gynyddu cyfranogiad o fewn grwpiau lleiafrifol ethnig ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r prosiect wedi rhoi cyfle i mi fod mewn cysylltiad â mudiadau o wledydd megis yr Eidal, Hwngari a Phortiwgal, i enwi dim ond tair, a fydd yn helpu gyda fy rhwydweithio mewn swyddi yn y dyfodol. Eto, mae’r sgiliau trefnu a enillais o brosiectau blaenorol wedi fy helpu i sefydlu rhaglen 10 wythnos ar gyfer myfyrwyr ESOL (Saesneg fel Iaith Arall) o fewn Coleg Gwent, Campws Nash.