Gweithio gyda Sipsiwn a Theithwyr Ifanc

Mae partneriaeth First Campus, dan arweiniad Prifysgol De Cymru, yn gweithio ar y cyd â Travelling Ahead, i ddarparu cyfleoedd a chyfleoedd codi dyheadau, ar gyfer Sipsiwn a Theithwyr Ifanc mewn lleoliad Prifysgol. Sefydlwyd Travelling Ahead yn 2010 i gefnogi Sipsiwn a Theithwyr ifanc i’w galluogi i gael llais a sicrhau bod eu hawliau yn cael eu parchu.

Mae First Campus wedi cynnal Ffora Rhanbarthol Travelling Ahead De Ddwyrain Cymru ers mis Hydref 2015. Gan weithio gyda Chydlynwyr Travelling Ahead a’r bobl ifanc i gynllunio digwyddiadau, gyda rhai o’r digwyddiadau’n cael eu rhedeg gan y bobl ifanc. Cynhaliwyd y Fforymau ym Mhrifysgol De Cymru, ar gampysau Trefforest a Chasnewydd yn ogystal ag yn Ardal Ddysgu Blaenau Gwent Coleg Gwent. Nod y digwyddiadau hyn yw annog y bobl ifanc i barhau i addysg ôl-16 a chodi eu dyheadau i fynd i Addysg Uwch. Y gobaith yw, trwy gynnal y digwyddiadau hyn o fewn sefydliadau addysg bellach ac addysg uwch, y bydd rhai o’r bobl ifanc yn teimlo’n ddigon cyfforddus i fynychu pan fyddant yn cyrraedd yr oedran cywir.

Ymhlith y gweithgareddau a gynhaliwyd mae ymwybyddiaeth Prifysgol, sesiwn blasu animeiddio, gweithdy gwyddoniaeth ymarferol, yn ogystal â sesiwn cwestiwn ac ateb gyda John Griffiths AC a Chomisiynydd yr Heddlu Jeff Cuthbert. Ymhlith y cynlluniau ar gyfer y dyfodol mae gweithio ar brosiectau ychwanegol ar y cyd â Fforwm Rhanbarthol Travelling Ahead.

“Mae Travelling Ahead yn gwerthfawrogi’r bartneriaeth gyda First Campus yn fawr iawn. Trwy weithio mewn partneriaeth mae’r bobl ifanc rydym yn eu cefnogi wedi cael cyfle i dreulio amser mewn prifysgolion a cholegau, gan godi eu hymwybyddiaeth o’r gwahanol gyfleoedd sydd ar gael iddynt. Mae First Campus wedi cefnogi Travelling Ahead i drefnu a chynnal fforymau rhanbarthol yn Ne Cymru lle mae pobl ifanc wedi cymryd rhan mewn teithiau o’r campws, digwyddiadau gwneud ffilmiau, campau chwaraeon a thrafodaethau gyda’r sawl sy’n gwneud penderfyniadau gan gynnwys Aelodau’r Cynulliad a Chomisiynydd Heddlu a Throseddu. Edrychwn ymlaen at ein digwyddiad nesaf gyda llawer o ddiolch i Liz o First Campus sydd wedi trefnu Techniquest fel lleoliad.”  Travelling Ahead, Tachwedd 2017