Fy Addysg: Ymrwymo’r teulu i fywyd ysgol – Prosiect ymchwil person ifanc

My Education logo

Nod Fy Addysg a ddyluniwyd yn wreiddiol gan First Campus yw helpu rhieni mewn cymunedau duon a lleiafrifoedd ethnig i ddeall addysg eu plant yn well. Wrth werthuso’r prosiect gwreiddiol, fe welodd First Campus bod modd defnyddio’r model hwn ar draws y rhanbarth er mwyn dysgu fel teulu a goresgyn rhwystrau at ymrwymo gydag ysgolion.

Dyluniwyd model Dysgu fel Teulu Fy Addysg er mwyn archwilio’r problemau mae rhieni yn eu cael yn ymwneud â rhwystrau at fod yn rhan o fywyd ysgol. Nod y prosiect oedd datblygu ymagwedd ‘ysgol gyfan’ sy’n galluogi cynhyrchu deilliannau addysg ar y cyd â theuluoedd a’r gymuned ehangach.

Yn ystod y prosiect, fe weithiodd First Campus gyda 5 Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf o fewn De Ddwyrain Cymru a 5 ysgol gyfan yn yr ardaloedd Cymunedau’n Gyntaf hynny, neu’r rhai agosaf atynt. Comisiynwyd Dynamix i hwyluso prosiect a oedd yn hyfforddi pobl ifanc fel ymchwilwyr ac yna’n cefnogi’r bobl ifanc hynny i gyflwyno prosiect ymchwil ystyrlon. Fe archwiliwyd ymrwymiad y rhieni â’r ysgol, pa rwystrau oedd yn bodoli a beth ellir ei wneud i gael gwared arnynt. Yn dilyn yr ymgynghoriad dan arweiniad y disgyblion, cynhyrchodd Dynamix adroddiad i bob ysgol yn unigol ac adroddiad cyffredinol ar y prosiect gyda’r canfyddiadau a’r argymhellion i’w hystyried gan uwch reolwyr i hysbysu elfennau dysgu fel teulu ac ymrwymo rhieni eu cynlluniau datblygu ysgolion ac i ddatblygu cynlluniau gweithredu priodol.

Crynodeb Cyfnod 1

  • Hyfforddi pobl ifanc i fod yn ymchwilwyr, a fyddai wedyn yn gallu gofyn i rieni a gofalwr am rwystrau at ymrwymo a’u syniadau am sut i gael iddynt chwarae mwy o ran yn yr ysgol;
  • Ymgymryd ag ymgynghoriadau dan arweiniad y disgyblion gyda rhieni a gofalwyr;
  • Cynhyrchu adroddiadau ar ysgolion unigol ac adroddiad prosiect cyffredinol

Crynodeb Cyfnod 2

Nod Cyfnod 2 oedd hwyluso darpariaeth sy’n cefnogi argymhellion adroddiad Cyfnod 1. Thema bwysig oedd yr angen am ymagwedd ysgol-gyfan at ymrwymo rhieni, felly, comisiynwyd NIACE (y Sefydliad Dysgu a Gwaith) i ddatblygu ‘Hyfforddiant i Lywodraethwyr a Phrif Fudd-ddeiliaid’ ar gyfer pob ysgol a oedd yn rhan o’r prosiect. Ceir amlinelliad o nodau’r hyfforddiant hwn isod:

  • Cynnig rhesymeg yn seiliedig ar dystiolaeth i gynyddu ymrwymiad rhieni.
  • Cynnig cyfarwyddyd ar y berthynas rhwng ymrwymo rhieni a dysgu fel teulu ac amlinellu pam ddylai dysgu fel teulu fod yn hanfodol i strategaeth ysgol.
  • Darparu esiamplau o egwyddorion arfer gorau a defnyddio dulliau hyfforddiant cynhwysol i symbylu cynllun ysgol.
  • Nodi rhwydweithiau dysgu fel teulu lleol a chenedlaethol a budd-ddeiliaid sy’n gallu cefnogi agenda dysgu fel teulu yr ysgol.
  • Datblygu cynllun gweithredu ar gyfer pob ysgol sy’n cymryd rhan sy’n cynnwys o leiaf un digwyddiad neu brosiect sy’n cefnogi ymrwymiad rhieni a/neu dysgu fel teulu yn yr ysgol.

Crynodeb Cyfnod  3

Dylunio, cyflwyno a gwerthuso’r pum prosiect a ddatblygwyd yn ystod hyfforddiant cyfnod 2.

Gellir gweld crynhoad o’r pum prosiect ar ffurf fideo, yma:

Bydd y Sefydliad Dysgu a Gwaith yn cyhoeddi copi o werthusiad y prosiect ar ddechrau mis Rhagfyr 2017.