Daniel Tomkins – Llysgennad PDC

Daniel Tomkins – Llysgennad Myfyrwyr
Oedran: 24
Cartref: Blaenau Gwent, De Cymru
Cwrs: MSc Llywodraethu Byd-eang

Pam PDC a’r cwrs hwn?
Gan fy mod yn dod o ardal wledig yn Ne Cymru, mae gan PDC yn Nhrefforest yn gwneud imi deimlo’n gartrefol a oedd yn ddeniadol i mi. Rwy’n teimlo bod gan y campws deimald croesawgar amdano, yn rhannol oherwydd y golygfeydd a hefyd bod Trefforest yn gymuded gymharol fach. Pe bai rhywun eisiau newid cyflymder, dim ond taith fer ar y trên i ffwrdd yw Caerdydd!

Gyda dyheadau o weithio yn y gwasanaethau diplomyddol dramor, mae fy nghwrs yn ddilyniant naturiol o fy ngradd israddedig oherwydd nid yn unig mae’n ehangu fy nealltwriaeth ddamcaniaethol o’r maes, mae hefyd yn rhoi cyfle i mi weithio ochr yn ochr â rhai o’r sefydliadau sy’n llywodraethu cymdeithas sifil ar raddfa fyd-eang.

Bwriad First Campus
Nôd First Campus yw codi dyheadau pobl ifanc o grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn Addysg Uwch trwy ddangos iddynt y nifer fawr o bosibiliadau sydd ar gael iddynt yn y Brifysgol. Mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn gweithdai sy’n chwalu’r rhwystrau i Addysg Uwch, gan gynnwys pethau fel arian a chyrhaeddiad gradd. Cefais fy synnu ar yr ochr orau o weld pa mor bositif y gallai myfyrwyr CA3 3 fod i drafodaethau am gyllid pan gânt eu cynnal mewn ffordd hwyliog – Mae bob amser yn ddiddorol clywed am y ceir crand a’r dillad ddrud y maent yn bwriadu gwario eu benthyciadau myfyrwyr arnynt!

Fy Rôl gyda’r First Campus
Fy rôl gyda First Campus yw darparu persbectif myfyriwr a rhannu fy mhrofiadau personol a’m straeon gyda’r myfyrwyr y gallant uniaethu â nhw. Fy hoff sesiwn oedd un wnes i gyda’r myfyrwyr o fy hen ysgol uwchradd. Rwy’n teimlo eu bod wedi gallu cysylltu â mi a gweld eu hunain yn fy esgidiau mewn ychydig flynyddoedd o ystyried ein cefndiroedd tebyg.

Pam mynd i’r Brifysgol?
Nid yn unig y mae prifysgol yn ffordd wych o ddysgu mwy am y meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt, ond mae yna hefyd lawer o bethau eraill gan y Brifysgol i’w cynnig, y mae’r rhan fwyaf o’r profiadau yn cael eu dysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth. I lawer, mae’n cynrychioli’r camau cyntaf i annibyniaeth oddi wrth eu teuluoedd. Mae symud i dref neu ddinas anghyfarwydd yn caniatáu ichi wneud ffrindiau newydd, dod o hyd i hobïau newydd a dysgu sut i fod yn gyfrifol am eich lle eich hun.

Gan fy mod yn byw yn agos at y brifysgol, ni welais yr angen i mi adleoli. Fy argymhelliad i bobl sy’n gwneud yr un peth fyddai cymryd rhan yn un o’r cymdeithasau niferus yn y brifysgol fel y gallwch ymgolli yn ochr gymdeithasol y brifysgol lawer mwy.